Ana Sayfa     |    Hakkımızda     |    Hizmetlerimiz     |    Medya-Etkinlikler     |    Sirküler - Duyurular     |    İletişim
MAKALELER
 Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Meslek Mensuplarının Sorumluluğu - 15.07.2011 (Yakup CEYLAN)
 6111 Sayılı Kanunda Ortakların Net Alacaklar Hesabının Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Hissedarlarının Şirkete Borçlanma Yasağının Birlikte Değerlendirilmesi - 20.06.2011 (Yakup CEYLAN)
 KDV İadelerinde Genel ve Özel Esasların Uygulanmasına İlişkin Toplulaştırılmış Güncel ve Özet Tablolar - 03.05.2011 (Ayşen ARIĞ)
 Kurum Kazançlarından Yapılacak Vergi Kesintileri - 27.04.2011 (Tufan ÇABAK)
 Dar Mükellef Kurumlarda Özel Beyanname - 27.04.2011 (Ozan KESKİN)
 Katma Değer Vergisi Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkartılması - 25.04.2011 (Yakup CEYLAN)
 Denetim Açısından Mali Tabloların Düzenlenmesinde Özellik Arz Eden Konular - 06.04.2011 (Mesut YİĞİT)
 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Örnekleri - 02.04.2011 (Mesut YİĞİT)
 Kurum Kazancından İndirilecek Ar-Ge İndiriminin Usul ve Esasları - 01.04.2011 (Aysen ARİG)
 Kurumlar Vergisi Beyannemaseinde Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubuna İlişkin Esaslar - 01.04.2011 (Ozan KESKİN)
 Taşınmaz Satışlarının Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi - 01.04.2011 (Mesut YİĞİT)
 Kurumlar Vergisinde Bağış ve Yardım İndirimi - 01.04.2011 (Tufan ÇABAK)
 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Beyanı ve Vergilendirilmesi - 01.04.2011 (Yakup CEYLAN)
 Kurumların Yurt Dışı Kazançlarına İlişkin İstisnalar -01.04.2011 (Yakup CEYLAN)
 Kar Paylarının Kesinti Suretiyle Vergilendirilmesi ve Beyanı 07.03.2011 (Mesut YİĞİT)
 Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 25.02.2011 (Yakup CEYLAN)
 6111 Sayılı Kanun ile Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırımı 25.02.211 (Ayşen ARIĞ)
 Katma Değer Vergisinde Matrah ve Vergi Artırımı 25.02.2011 (Mesut YİĞİT)
 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Emtia, Makine, Demirbaşlar, Teçhizat, Kasa ve Ortaklardan Alacaklara İlişkin Yeniden Yapılandırma Esasları 25.02.2011 (Ozan KESKİN)
 Ortaklardan Alacaklar ve Ortaklara Borçlar Hesabının Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Yönünden Değerlendirilmesi ile Söz Konusu Hesapların Torba Kanunu Kapsamında Yeniden Yapılandırma Esasları 25.02.2011 (Tufan ÇABAK)
 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (Yakup CEYLAN)
 SUNUŞ ()
 TL ve Yabancı Para Cinsinden Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlemesi ve Reeskont İşlemleri (Yakup CEYLAN)
 Özel Maliyet Bedelinde Özellikli Durumlar (Mesut YİĞİT)
 İşletmeye Ait Malların Envanter ve Değerlemesi (Yakup CEYLAN)
 Avansların Dönem Sonu Değerlemesi (Tufan ÇABAK)
 Özel İnşaat İşlerinde Vergilendirme (Ozan KESKİN)
 Yenileme Fonu Uygulamasında Özellikli Durumlar (Mesut YİĞİT)
 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri (Ayşen ARIĞ)
 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi (Yakup CEYLAN)
 Kasanın Envanter ve Değerlemesi İle Kasa Hesabına İlişkin Özellikli Durumlar (Tufan ÇABAK)
 Mevcutlarda Amortisman Uygulaması ve Amortismanlarda Özel Haller (Mesut YİĞİT)
 Menkul Kıymetlerin Değerlemesi (Ozan KESKİN)
 Özkaynakların Envanter ve Değerlendirmesi (Yakup CEYLAN)
 Mali Duran Varlıkların Envanter ve Değerlemesi (Ayşen ARIĞ)
 Değersiz Alacaklar, Şüpheli Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklarla İlgili Özellikli Konular (Mesut YİĞİT)
 Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri (Mesut YİĞİT)
 Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi (Yakup CEYLAN)
 Zayi Olan, Kıymeti Düşen,...Malların Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi (Yakup CEYLAN)
 Yatırım İndiriminde Yapılan Değişiklikler (Yakup CEYLAN)
 6009 Sayılı Kanun İle GVK Geçici 67. Maddede Stopaj Oranı Açısından Yerli-Yabancı Ayırımı Giderilmiştir (Mesut YİĞİT)
 6009 Sayılı Kanun İle Özelge ve Sirküler Konusunda Yapılan Değişiklikler (Ozan KESKİN)
 6009 Sayılı Kanun İle Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisininde Yapılan Değişiklikler (Ayşen ARIĞ)
 Vergi İncelemelerinin Esaslarında Yapılan Değişiklikler (Yakup CEYLAN)
 6009 Sayılı Kanun İle V.U.K.''nun Zamanaşımı Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler (Tufan ÇABAK)
 6009 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Son Değişiklikler (Mesut YİĞİT)
 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yatırım İndiriminde Yapılan Değişiklikler (Mesut YİĞİT)
 SİRKÜLER
 Müşavirlik Ofisimiz Tarafından Hazırlanan Geçici Vergilendirme Dönemlerinde Uygulanmak Üzere Transfer Fiyatlandırması Yöntemlerine İlişkin Çalışma Formları (16.09.2011) 
 Eksik Gün Bildirim Formlarının SGK'ya Bildirilmesine İlişkin Yapılan Tebliğ Değişikliği (07.09.2011)
 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait Bilgilerin İnternet V.D. Bildirimi 01/08/2011 Tarihine Ertelenmiştir. (15.03.2011)
 Libya’da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması (07.03.2011)
 Katma Değer Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar (14.02.2011)
 Kurumlar Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar (14.02.2011)
 Gelir Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar (14.02.2011)
 Gelir (Stopaj) Vergisi Yönünden Matrah ve Vergi Artırım Oranları, Asgari Matrahlar, Beyan ve Ödeme Süreleri ile Beyanın Eksik Yapılması ve Tahakkuk Eden Vergilerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Yapılacak Uygulamalar (14.02.2011)
 Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaş, Kasa ve Ortaklar Cari Hesabına İlişkin Yaniden Yapılandırma Esasları (14.02.2011)
 2010 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelere Esas Olmak Üzere Tespit Olunan Kurlar (20.01.2011)
 Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi (19.01.2011)
 Gecikme Zammı Oranı 19.10.2010 Tarihinden İtibaren aylık % 1,40'a Düşürülmüştür (01.12.2010)
 Çek Kanunu İle İlgili Son Düzenlemeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.12.2010)
 
 DUYURULAR
 07.04.2012 Tarihinde Botanik Otel'de Yapılan "Yeni Türk Ticaret Kanunu" konulu seminer sunumuna buradan ulaşabilirsiniz. 
 Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı - 18.10.2011
 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerine Dair Kanun - 13.10.2011
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 44) - 29.09.2011
 21 Seri No.Lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete''de Yayımlandı - 21.09.2011
 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı - 14.09.2011
 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır - 07.09.2011
 Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı - 15.08.2011
 KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı - 10.08.2011
 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı - 02.08.2011
 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 57 Seri No.lu Emlak Vegisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı - 27.07.2011
 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname - 10.07.2011
 Gelir İdaresi Başkanlığı''nın 6111 Sayılı Kanuna İlişkin Olarak 2011/5 Sayılı İç Genelgesi - 27.06.2011
 İkmalen Re'sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar İle Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına ilişkin 409 Seri Nolu VUK Genel Tebliğ - 30.06.2011
 Gelir Vergisi Kanununun 94. ve Geçici 67. Maddelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı - 29.06.2011
 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar - 20.06.2011
 Gelir İdaresi Başkanlığınca 6111 Sayılı kanuna Göre Stok Affı İle Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı Düzeltmelerine İlşkin Yayınlanan Rehber - 08.06.2011
 Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin 408 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. - (27.05.2011)
 Hazine Müsteşarlığı'nın Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1) - 11.05.2011
 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği ( Seri No:2 ) - 06.05.2011
 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Süreleri 31 Mayıs 2011, İlk Taksit Ödemeleri 30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
 Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danıştayda Görülecek Davalara Danıştayın Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Dairelerin Görevlendirildiğine Dair Danıştay Genel Kurul Kararı
 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,34 Olarak Tespit Edilmiştir
 6111 Sayılı Kanuna İlişkin İç Genelge (Seri No:2011/3)
 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)
 İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamında İşlemleri Bulunan Mükelleflerde KDV Arttırımına İlişkin 2011/4 Seri Nolu İç Genelge
 5811 Sayılı Bazı Varlıkları Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanuna İlişkin Tebliğ
 6111 Sayılı Yasa Başvuru Formları
 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi
 Yeniden Yapılandırma Rehberi
 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği
 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
 Noterler ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
  Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 29/01/2011 tarihinde Botanik Park - Otantik Otel'de yapılan olan "Yeniden Yapılandırma" hakkındaki toplantı duyurusu
 
Adres: İzmir Yolu Cd. Eser İş Merkezi No: 120 Kat: 5 D.9 Bursa / Türkiye
Tel.: (0224) 249 31 31 - 249 71 72 ,Fax : (0224) 248 00 28 E-posta : mail@mesutyigit.com